CZO - O nás

Vznik združenia

Cech zváračských odborníkov vznikol v r. 1996 v súlade so zákonom 83/1990 Zb., s vlastným štatútom. Cech je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako: záujmové profesné združenie zváračských odborníkov – živnostníkov.

Cech zváračských odborníkov

Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky a pritom spolupracuje so zahraničím. Združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby, ktoré majú živnostenský list na činnosti týkajúce sa odboru zvárania a spĺňajú podmienky pre členstvo v zmysle stanov Cechu. Cech zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v odbore zvárania a príbuzných profesiách. Zastupuje, presadzuje a háji požiadavky a práva svojich členov voči iným subjektom. Podáva spoločné návrhy a žiadosti členov miestnym a štátnym orgánom. Zostavuje vyjadrenia k odbornej problematike. Poskytuje komplexné poradensko – konzultačné a informačné služby členskej základni. Účinne spolupracuje so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní a aplikácii živnostenského zákona v praxi.

Organizačná štruktúra

Je definovaná platnými stanovami Cechu zváračských odborníkov. Vedenie Cechu tvorí predseda Cechu a Cechová rada. Organizačná štruktúra vychádza z požiadaviek interného systému manažérstva kvality a riadenia organizácie.

325

Revenue in 2017 (Million)

525

Collaegues & Counting

302

Successfully Project

25

Year of experience

Sídlo CZO

Spoločne vytvoríme váš dokonalý projekt

Vaše sny, naše spoločné dielo

Vaša spokojnosť je našou prioritou, a preto sa snažíme o úzku spoluprácu a individuálny prístup, aby sme splnili vaše očakávania a dosiahli najlepšie výsledky.

Priebeh spolupráce

Sme tu pre vás každý krok cesty, aby sme pochopili vaše potreby, vybudovali s vami dôveru a spoločne vytvorili úspešné a dlhotrvajúce partnerstvo.